[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:HU] [cle1: SECONDES Lang:HU]

A „Nyerjen az adataival!
elnevezésű nyereményjáték
hivatalos részvételi- és játékszabályzata
(Továbbiakban: „Szabályzat”)


1. A nyereményjáték elnevezése:

„Nyerjen az adataival! a továbbiakban: Játék.

2. A játék szervezője és lebonyolítója:
A játék szervezője és bonyolítója a C Automobil Import Kft, székhely: 1194 Budapest, André Citroën u. 1. ( továbbiakban: „Szervező”).

3. A játékban résztvevők körének meghatározása:
A játékban részt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban Játékos), aki a 6. pontban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul eleget tesz (továbbiakban: „Játékos”)
A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Szervező hivatalos Citroën márkakereskedői-, márkaszerviz- és alkatrész-forgalmazói hálózatának (továbbiakban: Partner) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.)

4. A játékban nem vehetnek részt:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont);
A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki a Szervező megítélése alapján tisztességtelen eszközöket alkalmaz a Játék során. A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

5. A játék időtartama:
A játék 2018. május 8-25. között tart

6. A játékban való részvétel feltételei és menete:
A játék bárki számára szabadon hozzáférhető, térítésmentes. A játékban kizárólag azon Játékos vehet részt, akiknél együttesen minden alábbi feltétel maradéktalanul teljesül:

A Játékos Játékban való részvételének feltétele, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot teljes körűen megismerje, és az abban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt.
A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Szabályzat 12. pontjában hivatkozott külön adatvédelmi tájékoztatót megismerje és az alapján hozzájáruljon a jelentkezéshez szükséges valós személyes adatainak kezeléséhez.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe (elektronikus mailbox) történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő illetve a postai feladás dátumbélyegzője.

7. A játék célja:
Az ügyfelek adatvédelmi tudatosságának növelése pozitív ösztönzés útján.

8. Sorsolási időpont:
2018. július 3.

9. Nyertesek és Nyeremények:
10 db Citroën hátizsák és 50 db Citroën Bluetooth kihangosító (a továbbiakban: „Nyeremény”), azaz a Játék időtartama alatt összesen 60 db kerül kisorsolásra. Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény megváltoztatására és a változtatás miatt semmilyen kártérítéssel, magyarázattal nem tartozik Játékosok felé.
Minden NYEREMÉNYRE 1 nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) és 3 tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol a Szervező.
Szervező a nyertes Pályázatokat elektronikus rendszeréből exportálja, sorszámozza és véletlen számgenerátor segítségével választja ki a Nyertest és Tartaléknyerteseket.
Szervező törli adatexportból azon ADATVISSZAKÜLDŐ személyeket, akik nem szeretnének a Játékban részt venni és ezt a kívánságukat igazolható módon jelezték Szervezőnek.
A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzat 6. pontjában rögzített feltételeknek.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott elérhetőségén kiértesíti Nyertest, melyben felszólítja, hogy 3 napon belül igazolja az Igazolás elektronikus megküldésével, hogy jogosult a Nyereményre és küldje meg a Nyeremény postázáshoz szükséges hiánytalan és pontos magyarországi postacímét.
A Nyeremény kézbesítésére csak az Igazolás beérkezését és ellenőrzését és elfogadását követően, valamint a hiánytalan és pontos postacím megküldése után kerülhet sor – mindkét feltétel teljesülését követő 30 napon belül.
Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha az érvényes Pályázatban a Játékos egy olyan értesítési email címet regisztrál, melyhez több ember is hozzáférhet és ebből a hozzáféréssel rendelkező személyek között a nyereménnyel kapcsolódóan jogvita adódik.

A nyertes által megadott cím hitelességét Szervező nem vizsgálja, a hiányos vagy helytelen cím miatt felelősség nem terheli. Szervező nem köteles a nyertes által megadott hiányos adatokat pótolni, ha a megadott cím hiányos vagy helytelen, a pótnyertest lépteti nyertes helyére és eredeti nyertes elesik a nyereményétől.
Ha a postázott Nyeremény visszaérkezik Szervezőhöz, akkor Nyertes elesik nyereményétől, Szervező nem kísérli meg az ismételt kézbesítést, és helyébe a soron következő Tartaléknyertes lép.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 9.9. pontnak megfelelően a Nyeremény átadására kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy az adott Nyertes nem jogosult a továbbiakban a Nyeremény átvételére.
Ugyanúgy Tartaléknyertes lép Nyertes helyére, ha a Szervező kiértesítő e-mailjét követő 3 napon belül a Játékos a Szervező kiértesítő mailjében foglaltakat nem teljesíti maradéktalanul és/vagy nem válaszol.

10. Adó és járulékfizetési kötelezettség:
A Játék nem vásárláshoz kötött, a Pályázatot a Játékos online nyújtja be, a Játékban megnyert nyeremény adó- és járulékmentes.

11. Játék-szolgáltatás – internet szolgáltatás:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatok.citroen.hu internetes felület használata során a Játékossal jogviszonyban álló internetszolgáltató üzletszabályzata változatlanul irányadó. Mivel az e-mail fiókok csak korlátozott számú üzenet tárolására alkalmasak, kérjük, hogy a játék kezdete előtt postaládáját ürítse ki, hogy tudja az esetleges rendszerüzeneteket fogadni. A kapott üzenetek ingyenesek.
Mi történik, ha nem működik az internetszolgáltatás?
11.1. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és Partnerén kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
11.2. A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert
11.2.1. A Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el.
11.2.2. Nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,
11.2.3. A Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,
11.2.4. A Szervező internetszolgáltatóján, illetve a Szervező érdekkörébe tartozó, e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.
11.2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internetoldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

12. Adatkezelés
A Játékkal összefüggésben felmerülő személyes adatkezelésre és a Játékosok ezzel kapcsolatos jogaira a jelen Játékszabályzat mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató irányadó, amely adatok.citroen.hu oldalon található. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való további részvételre vonatkozóan minden jogosultságát elveszti, és a Játékból a továbbiakban kizárásra kerül.

13. Cookie-k használata
A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek. Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A cookie-k működése:
A weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a Felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Használatuk célja:
A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Használat időtartama:
A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Amennyiben a weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a Felhasználó gépén és nem a weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

14. Vegyes rendelkezések
A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Játékban közreműködő partnerei érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények átadásának a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak, felvilágosítást kizárólag a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címen keresztül adnak munkanapokon 9 és 16 óra között.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi az adatok.citroen.hu oldalon A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Résztvevők, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
A jelen Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

C Automobil Import Kft.
Budapest, 2018.04.29.

Top