[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:hu] [cle1: SECONDES Lang:hu]

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CHATBOT ALKALMAZÁSHOZ

 

1. Bevezetés, az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a C Automobil Import Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.facebook.com címen elérhető Messenger szolgáltatás felületén (a továbbiakban: „Facebook Messenger”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.citroen.hu/chatbot-adatkezelés címen. A C Automobil Import Kft. jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja, amelyről az érintetteket megfelelő időben, előzetesen értesíti.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (Felhasználók) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, zárolását, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását igényelni a C Automobil Import Kft.-nek a 4. pontban meghatározott elérhetőségeire küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 144167/2018

A C Automobil Import Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Melyek a személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmak?

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Messenger szolgáltatás használata keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait.

Hozzájárulás: az érintett természetes személy akaratának kinyilvánítása, amely minden esetben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul. A hozzájárulás célja, hogy azáltal az érintett és félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Adatkezelő: a C Automobil Import Kft., amely az adat kezelésének célját meghatározza, továbbá az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: a személyes adatokkal összefüggésben végzett műveletek köre. Ide tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a C Automobil Import. Kft. megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Közvetlen üzletszerzés: Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

Tájékoztató: a C Automobil Import Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

3.1. A C Automobil Import Kft. a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. A C Automobil Import Kft. csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

3.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

3.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

3.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

3.6. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a C Automobil Import Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4. Ki jogosult az Ön adatainak kezelésére?

Az adatkezelő neve: C Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő rövidített neve: C Automobil Import Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-269898;
Az adatkezelő elérhetőségei:
- Székhelye: 1194 Budapest, André Citroen u 1.
- E-mail címe: kapcsolat@c-automobil-import.hu
- Honlapjának címe: www.citroen.hu;

5. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatkezelés a https://m.me/citroen.magyarorszag címen elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A Felhasználóval folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a Citroen Magyarország Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint a Felhasználó egyes válaszait a Möbius Mobile Marketing a Chatfuel chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a Felhasználó érdeklődésének megfelelően bemutatja a modellt, és lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy az irányítószáma, telefonszáma és email címe megadásával tesztvezetésre jelentkezzen vagy ajánlatot kérjen. A jelentkezés során megadott adatokat a chatbot az irányítószám alapján legközelebbi márkakerekedés emailben küldi el, illetve egy jelszóval védett Google Sheets táblázatban gyűjti össze. Azok számára, akik nem érdeklődtek a tesztvezetés vagy ajánlatkérés iránt a chatbot egy follow-up üzenetet küld, amelyben néhány további kérdést tesz fel a Felhasználónak (az autóról kialakított véleménye, tervez-e a közeljövőben autóvásárlást, kikkel szokott utazni) illetve engedélyt kér további marketingjellegű üzenetküldésre.  

6. Milyen személyes adatokat kezel a C Automobil Import Kft.? Mi alapján, milyen célból és meddig kezeli a C Automobil Import Kft. a személyes adatokat?

A személyes adatok kezelése a Vélemények közzétételével összefüggésben

A kezelt adatok köre: 

1. A Felhasználó Messengernek megadott vezeték- és utóneve;
2. A Felhasználó Messenger-azonosítója;
3. A Felhasználó által megadott e-mail cím;
4. A Felhasználó által megadott telefonszám;

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a C Automobil Import Kft. az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Ön által elküldött Vélemény Facebook Messengerben történő közzététele, ennek körében az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja

A Felhasználók a jelen pontban meghatározott személyes adatainak kezelésére a C Automobil Import Kft. által a Facebook Messengerben nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos jogainak megóvása érdekében kerül sor. A C Automobil Import Kft. a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

A C Automobil Import Kft. a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés forrása

A C Automobil Import Kft. a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartama

A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében.

A személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzési célú (marketing) megkeresésekkel összefüggésben

A kezelt adatok köre

1. A Felhasználó Messengernek megadott vezeték- és utóneve;
2. A Felhasználó Messenger-azonosítója
3. A Felhasználó által megadott e-mail cím;
4. A Felhasználó által megadott telefonszám;

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a C Automobil Import Kft. az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a C Automobil Import Kft. kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára és marketing tevékenysége céljából, valamint marketing célú megkeresések küldése céljából kezelje.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja

A C Automobil Import Kft. a Felhasználók személyes adatait az ehhez szükséges előzetes, önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulás esetén a saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára kezeli, és a jövőben felhasználhatja oly módon, hogy a Felhasználó részére a C Automobil Kft. által forgalmazott termékekről, akciókról, újdonságokról tájékoztatást küld a Felhasználónak.

A C Automobil Import Kft. a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés forrása

A C Automobil Import Kft. a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartama

A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.
A hozzájárulását a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.
A hozzájárulását a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

11. A C Automobil Import Kft. márkakereskedés hálózata

Autó Triplex Kft. 1112 Budapest Vizsla u. 2-4.
Balogh Autó-Euroszerviz Kft. 3531 Miskolc Ernye bán u. 4
Emil Frey Magyarorszag Kft. 1194 Budapest André Citroen u.1.
Császár Kft. 8900 Zalaegerszeg Sport u.3.
Fábián Kft. 8000 Székesfehérvár Budai út 175
FX Autóház Kft. 7630 Pécs Schroll József út 5.
Hajas Autó Kft. 3100 Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út 73.
Hovány Autó Planet Kft. 6000 Kecskemét Szent László krt.68.
Maros Autóház Kft. 2600 Vác Szent László út 34.
Meszlényi-Autó Kft. 5600 Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 2.
Nádor Autó Zrt. 9028 Győr Fehérvári út 76.
OMP Autóház Kft. 4002 Debrecen Balmazújvárosi út 38.
Pásztor Tamás és Társa Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 152-154.
Pásztor Tamás és Társa Kft. 1172 Budapest Pesti út 2.
Sakura-Wendom Kft. 1037 Budapest Bécsi út 178.
Sipos Kft. 2030 Érd 6-os út 23-as km
Citrohód Kft. 6800 Hódmezővásárhely Táncsics Mihály út 10.
FX Autóház Kft. 7100 Szekszárd Pásztor u. 8.
Hovány Autó Planet Kft. 6728 Szeged Algyői út 72.
Pásztor Tamás és Társa Kft. 2112 Veresegyház Szadai út 8.

Top